Gdańsk - tu jest Polska

Pomóż nam rozmontować
układ gdański!

Wpłać na kampanię

Wpłać na kampanię

Na rachunek bankowy KWW Grzegorza Brauna wpłaty mogą być dokonywane wyłącznie przez osoby fizyczne, będące obywatelami polskimi, stale zamieszkujące na terenie Polski.

Dopuszczalnymi sposobami dokonywania wpłat na rachunek bankowy KWW Grzegorza Brauna są jedynie: czek rozrachunkowy, przelew lub karta płatnicza.

Dopuszczalnym maksymalnym terminem dokonywania wpłat na rachunek bankowy KWW Grzegorza Brauna jest dzień wyborów tj. niedziela 3 marca 2019 roku.

Jako datę dokonania wpłaty na rachunek bankowy przyjmuje się datę wystawienia polecenia przelewu, a nie datę uznania przez bank wpływu środków na rachunek bankowy.

Łączna suma wpłat od jednej osoby na rzecz KWW Grzegorza Brauna nie może przekraczać kwoty 33.750,- złotych.

KWW Grzegorza Brauna
NIP: 5833340171

Numer rachunku bankowego:
Santander 30 1090 1098 0000 0001 4178 0055

Tytuł wpłaty:
Wpłata na rzecz KWW Grzegorza Brauna